ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

(โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1)

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.82.216.134
คุณเข้าชมลำดับที่ 61,270

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
พฤศจิกายน 2557
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

  หน้าแรก     กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป  
  ขอบข่ายงาน กลุ่มบริหารทั่วไป       

ภาระงานที่รับผิดชอบ


งานกลุ่มที่ ๑   
๑.งานธุรการโรงเรียน
๒.งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
๓.งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา
๔.งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
๕.งานประสานงานราชการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและหน่วยงานภายนอก
๖.งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
๗.งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


งานกลุ่มที่ ๒

๑.งานการจัดระบบบริหารการจัดการศึกษา
๒.งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๓.งานส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านบริหารทั่วไป
๔.งานการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน


งานกลุ่มที่ ๓ 
๑.งานการวางแผนบริหารการศึกษา
๒.งานการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล องค์กร หน่วยงาน และสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา
๓.งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๔.งานการส่งเสริม ประสานงาน การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการจัดการศึกษา ตามอัธยาศัย
๕.งานการพิจารณาความเห็นชอบเกี่ยวกับการตั้ง การยุบรวมหรือยกเลิกสถานศึกษา


งานกลุ่มที่ ๔ 

๑.งานดูแล อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๒.งานการจัดจราจรภายใน – ภายนอกของโรงเรียน

งานกลุ่มที่ ๕ 

๑.งานการจัดทำสำมะโนประชากรนักเรียน
๒.งานการรับนักเรียน – ย้ายเข้า – ย้ายออก และจำหน่ายนักเรียน


งานกลุ่มที่ ๖ 

๑.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๒.งานอนามัยโรงเรียน / งานส่งเสริมสุขภาพ
๓.งานอาหารกลางวัน


หัวหน้าบริหารทั่วไป


ประกาศโดย : โรงเรียน นาแกผดุงราชกิจเจริญ
วันที่ประกาศ : 2014-05-23


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1
Email : padugrat@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.